ส่ง sms ผ่านเว็บ

ส่ง sms ผ่านเว็บ สื่อสารอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

การส่ง SMS หรือการส่งข้อความสั้นๆ ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจหรือองค์กร มุ่งเน้นการตลาดในด้านการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่ง SMS ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง การส่ง SMS สามารถทำได้ 2 ช่องทางหลักๆ ได้แก่การส่ง SMS จากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งและการส่ง SMS ผ่านเว็บไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือหลายๆ เบอร์พร้อมกันสามารถส่งได้จำนวนมากผ่านการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งวิธีนี้จะเหมาะสำหรับใช้ในเชิงธุรกิจ แม้ว่า SMS จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็อาจทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร วันนี้เราจะมาแชร์การส่ง SMS ผ่านเว็บสื่อสารอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการทำการตลาด สื่อสารให้ชัดเจนและตรงประเด็น การส่ง SMS คือ การส่งข้อความสั้นๆ ซึ่งจำกัดไม่เกิน 160 ตัวอักษรต่อ 1 ข้อความและหากมีข้อความที่มากกว่านั้นจะถูกตัดออกไปเป็น SMS อีก 1 ฉบับ แน่นอนว่าผู้บริโภคคงไม่ต้องการความซับซ้อนเช่นนั้น ดังนั้น ก่อนส่ง SMS ควรมีการวางแผน Content หรือการจัดการเนื้อหาข้อความที่ใช้ในการสื่อสารให้ชัดเจนและตรงประเด็น หรือหากมีเนื้อหาข้อมูลที่มากกว่านั้นสามารถใส่ Link URL เพื่อให้ผู้บริโภคกดเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ การส่ง SMS […]

Continue Reading
Education

‘การศึกษา’ (Education) คืออะไร

            ในสังคมยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไปไม่ได้ว่า ‘การศึกษา’ เป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ควรได้รับ ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการศึกษาไม่หนทางใดก็หนทางหนึ่ง ทั้งจะเป็นการได้รับการศึกษาทางตรงหรือการได้รับการศึกษาในทางอ้อม อาจจะกล่าวได้คือไม่ว่าจะเป็นการได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบกระบวนการจากสถาบันการศึกษาที่มีการส่งต่อผ่านความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพต่างๆ ประเพณีและค่านิยมที่ได้มีการสั่งสมและส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่หนึ่ง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมาตราฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านสถาบันการศึกษา โดยปกติแล้วจะเป็นแบ่งออกเป็นขั้นๆ เช่น การศึกษาระดับปฐมวัย นั่นก็คือการจัดการศึกษาเบื้องต้นให้กับเด็กอ่อนวัยก่อนการเข้าศึกษาในระดับพื้นฐาน ทั้งยังมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่เห็นได้ชัดในประเทศไทยคือการเป็นแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้นคือช่วงต้นและช่วงปลาย เช่น ประถมศึกปีที่ 1 – 3 เป็นระดับประถมศึกษาช่วงต้น และประถมศึกษาปีที่ 3-6 เป็นระดับประถมศึกษาช่วงปลายนอกจากนี้ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างยอมรับและเปิดกว้างในระบบการศึกษามากยิ่งขึ้น กล่าวคือตัวผู้เรียนหรือผู้ศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องมาศึกษาในสถาบันการศึกษา แต่ในแต่ละประเทศทั่วโลกเริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนที่สามารถเรียนและศึกษาได้ด้วยตนเองหรือผ่านผู้ปกครองจากที่บ้าน โดยการเรียนการศึกษาแบบนี้นั้นจะเรียกว่า ‘โฮมสคูล’ (Home School) อีกด้วย การศึกษาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างไร             มนุษย์ทุกคนต่างยอมรับว่าการศึกษานั้นเป็นองค์ประกอบและกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งขั้นของการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน หากจะมองในมุมมองภาพรวมกว้างๆในสังคมนั้นประกอบไปด้วยมนุษย์หรือคนซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคม การที่จะให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทางที่เหมาะสมได้ สมาชิกของสังคมนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการขัดเกลาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณภาพ หรือแม้กระทั่งในด้านคุณธรรมจริยธรรม กล่าวคือการศึกษานั้นเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกของสมาชิกในสังคมนั่นก็คือมนุษย์หรือคน การศึกษายังช่วยสร้างให้สมาชิกในสังคมมีความรู้และมีความสมารถพอที่จะประกอบสัมมาอาชีพต่างๆเพื่อแลกเป็นเงินตรา และนำเงินตรานั้นไปแลกมาเป็นปัจจัยในดำรงชีวิตของทั้งตนเองหรือครอบครัว อาทิเช่น ปัจจัยด้านอาหาร ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น อีกหนึ่งความสำคัญของการศึกษากล่าวเลยก็คือกระบวนการศึกษาช่วยทำให้ประเทศชาติหรือโลกดำรงอยู่ได้ เพราะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยในการปลูกฝังในด้านความรักและความหวงแหนของสิ่งต่างๆที่แสดงความเป็นสังคมและชาติ […]

Continue Reading